Trang chủ Liên hệ


 

*GIÁM ĐỐC: TRẦN THẾ ANH

Email: trantheanh@vjtechvina.com

 SĐT:0916511540

*P.GIÁM ĐỐC Kinh Doanh:NGUYỄN ĐĂNG SƠN

Email: nguyendangson@vjtechvina.com

- SĐT:0904884069

*P.GIÁM ĐỐC:NGUYỄN HUY TÙNG

Email:nguyenhuytung@vjtechvina.com

-SĐT:0903238530

*BỘ PHẬN KINH DOANH

Email: sale1@vjtechvina.com

-SĐT:0966400676